Pagina 1 van 1

Nieuwe regeling kinderbijslag

Geplaatst: 09 dec 2018 14:40
door wilfried
Vanaf 1 januari 2019 komt de nieuwe kinderbijslag in voege. Wat betekent dat voor kinderen die geboren zijn vóór 2019? Wat betekent dat voor gescheiden ouders en voor nieuw samengestelde gezinnen?
Oude kinderbijslag
In de oude regeling krijg je een verschillende basiskinderbijslag in functie van de rang van het kind in het gezin. Daarenboven krijgen kinderen een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

De basiskinderbijslag is sinds september 2018 voor het eerste kind 93,93 euro, voor het tweede kind 173,8 euro en voor het derde en volgend kind 259,49 euro.

De leeftijdstoeslag sinds september 2018 is voor het eerste kind 16,36 euro vanaf 6 jaar, 24,92 euro vanaf 12 jaar en 28,72 euro vanaf 18 jaar. Voor het tweede en volgend kind is dat vanaf 6 jaar 32,63 euro, 49,86 euro vanaf 12 jaar en 63,4 euro vanaf 18 jaar.

Eerste kinderen die recht hebben op een éénoudertoeslag, sociale toeslag, wezenbijslag of verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap, krijgen dezelfde leeftijdstoeslagen als een tweede kind.
Nieuwe kinderbijslag
In de nieuwe regeling krijgt elk kind maandelijks 163,20 euro kinderbijslag. Dit is onafhankelijk van zijn rang of leeftijd. Voor deze kinderen zal het bedrag van de kinderbijslag steeds gelijk blijven, ook als de kinderen ouder worden. Er is dus geen leeftijdstoeslag meer.
Wat verandert er voor kinderen geboren vóór 2019
De totale kinderbijslag voor alle kinderen samen blijft gelijk. Doch de rangorde van de kinderen wordt omgedraaid en vastgeklikt. Deze omkering van de rangorde gebeurt per bijslagtrekkende. Het totaal bedrag veranderd dus niet.
Als een kind afstudeert of 25 jaar wordt
De kinderbijslag voor een kind stopt in de maand dat het 25 jaar wordt. Ze stopt ook als het kind afgestudeerd is en een eigen inkomen heeft. Als er drie kinderen zijn was de situatie vroeger, dat het kind dat geen kinderbijslag kreeg wegvalt, en de twee andere kinderen werden dan automatisch kinderen in eerste en tweede rang. Vanaf nu zal, in het geval van drie kinderen de rangorde van de twee andere kinderen gelijk blijven. Of beter gezegd: het uitbetaalde bedrag voor de twee overige kinderen blijft gelijk.
Bij gescheiden ouders
Bij gescheiden ouders verandert er normaal niets. Immers het omdraaien en vastklikken van de rangorde wordt gedaan per bijslagtrekkende. Bij ouders die gaan scheiden en die wensen ieder een gelijk aantal kinderen ten laste te nemen verandert er wel iets. Stel dat er twee kinderen zijn. Dan is er een kind in eerste rang en een kind in tweede rang. Vroeger had in dat geval iedere ouder recht op kinderbijslag van één kind in eerste rang. Vanaf nu zal de ene ouder meer kinderbijslag krijgen dan de andere. Het kindergeld groeperen bij één ouder is dus nog steeds aangewezen, maar vermits het totale uitbetaalde bedrag gelijk blijft is dit eenvoudig op te lossen met een afwijking te voorzien in de alimentatie. Uiteraard is het ook mogelijk van de helft van het verschil door te geven aan de andere ouder.

De kinderbijslag kan gestort worden op gelijk welke rekening. Voorwaarde is dat minstens één van de ouders titularis moet zijn van die rekening, én dat ze beiden akkoord zijn. Als er geen akkoord is, wordt de kinderbijslag automatische uitbetaald aan de jongste van de ouders. Dus in feite ligt de eindbeslissing bij de jongste ouder.
Voor toekomstige nieuw samengestelde gezinnen
Als een gescheiden ouder met kinderen ten laste, fiscaal gaat huwen met een andere ouder die ook kinderen ten laste heeft, blijft vanaf nu de rangorde van ieder kind gelijk. Vroeger kon een kind in tweede rang dan plots een kind in eerste rang worden, en andersom. Dat is nu niet meer het geval.